top of page
< Back

Logo_ThinkEconomic_Plain_YellowBackground.jpg

Lý thuyết X & Y là gì? (The X & Y Theory)

Updated: 

15 tháng 10, 2021

By:

Author Name

Reviewed By:

Author Name

About Video

Lý thuyết X và Lý thuyết Y lần đầu tiên được Douglas McGregor đề cập trong cuốn sách "The Human Side of Enterprise" vào những năm 1960. Hai lý thuyết này nói đến phong cách quản lý trái ngược nhau ở các doanh nghiệp, trong đó một bên thúc đẩy con người làm việc thông qua sự độc đoán của người quản lý, còn một mặt thúc đẩy thông qua việc khuyến khích cả tập thể lao động tham gia vào công việc.

bottom of page