top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Present Value

Present Value

The current worth of an amount to be received in the future. In the case of an annuity, present value is the current worth of a series of equal payments to be made in the future.

bottom of page