top of page

Tìm hiểu hơn 1,000 thuật ngữ kinh tế được giải thích dễ hiểu và những khóa học về kinh tế tài chính. Đăng ký ngay để được miễn phí giải đáp câu hỏi về tài chính kinh tế!

Asset Allocation

Asset Allocation

A term to describe how fund's money is invested. In most cases, the fund manager will spread money across a range of different assets and companies in order to diversify holdings and help to spread risk.

bottom of page